INFO@FUNNATIC.ES | PRECIOS EXCLUSIVOS ONLINE NO VÁLIDOS EN TIENDA

(Solo para Catalunya)

Ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial

Incentius a l’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a sistemes tèrmics renovables en el sector residencial

Objecte dels ajuts:

► Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.


► Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.

► Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

► Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

► Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.

► Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Beneficiaris

► Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 1, 2 i 3:

► Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat.
► Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Els destinataris últims del programa d’incentius 1 hauran de portar a terme la seva activitat dintre d’una Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) inclosa en un dels següents grups: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S. Sempre que no siguin administracions públiques.

Els destinataris últims del programa d’incentius 2 hauran de portar a terme la seva activitat dintre d’un CNAE corresponent al grup A01, excepte el 017, o dintre d’un CNAE corresponent als grups B, C, D, E o F. També podran ser destinataris últims d’aquest programa el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre, sempre que, en ambdós casos, realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Els destinataris últims del programa d’incentius 3 hauran de portar a terme la seva activitat dintre d’un CNAE corresponent a un dels grups establerts en els paràgrafs anteriors pels programes d’incentius 1 i 2.


► Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 4 i 5:

► Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
► Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, aquesta última sempre que no realitzi ninguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
► Les persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.
► Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
► Comunitats de propietaris.
► 
Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Destinataris últims de les ajudes del programa d’incentius 6:

► Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
► Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, que acreditin la posada a disposició de col·lectius vulnerables d’habitatges socials, sense que tal activitat, en el cas de generar algun rendiment econòmic, es pugui considerar activitat econòmica als efectes de l’aplicació de la normativa europea d’ajudes d’estat, sense perjudici de l’aplicació de la resta de disposicions tant de dret nacional com de la Unió Europea.
► Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
► Comunitats de propietaris.
► Les entitats locals i del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, quan es pugui excloure l’existència d’ajut d’estat. Es considerarà que es pot excloure l’existència d’ajut d’estat quan aquestes no realitzin ninguna activitat econòmica por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, estiguin considerats serveis d’interès econòmic general, o quan les mesures no tinguin impacte sobre el comerç entre Estats Membres al tenir un impacte purament local. En aquests casos, solament podran rebre ajuts destinats a la realització d’instal·lacions de generació d’energia tèrmica amb fonts renovables en habitatges que siguin de propietat pública. Aquesta propietat pública haurà de mantenir-se inalterada durant, al menys, cinc anys des de la resolució de concessió d’ajut corresponent.

En tots els programes d'incentius, els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis, i qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents tant de l'administració local com autonòmica, podran accedir a la condició de destinataris últims de les ajudes com a representants d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, propietaris d'instal·lacions del sector serveis o altres sectors productius que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme l'execució de les corresponents actuacions d’autoconsum amb fonts d'energia renovable, havent de complir, en tot cas, el que preveu el paràgraf segon de l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

 

Termini de sol·licitud

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins al 31 de desembre de 2023.

Mes info: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables

ELECTRODOMÉSTICOS RECOMENDADOS DEL DÍA
VISITADOS ÚLTIMAMENTE
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y razones técnicas, para mejorar tu experiencia de navegación, para almacenar tus preferencias y, opcionalmente, para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Hemos incluido algunas opciones de configuración que te permiten decirnos exactamente las cookies que prefieres y las que no. Pulsa ACEPTAR para consentir todas las cookies. Pulsa CONFIGURACIÓN para decidir las opciones que prefieres. Para obtener más información sobre nuestras cookies accede a nuestra Política de cookies aquí: Más información
Configuración Acepto